31e057a057696f66199997bcdc5fb324.jpg

公牛队老板,解决方案

公牛队老板SERVICE

离线仿真 当前位置:主页 > 解决方案 > 离线仿真

公牛队老板
    • 仿真速度快       

公牛队老板     • 可集成第三方软件 

公牛队老板     • 软件直观易用

公牛队老板     • 完善的电机驱动库

公牛队老板     • 柔性控制仿真

公牛队老板     • 用户定制化的C代码

公牛队老板     • 针对DSP硬件的自动代码生成

公牛队老板     • 针对电机驱动及HEV系统的设计解决方案

    • 支持SPICE模型以及设备级仿真的SPICE引擎 

    • 支持TI的InstaSPIN电机控制算法